Vedtægter


Vedtægter for Als flugtskydningsklub

§ 1 Navn og adresse:

Klubbens navn er; ”Als Flugtskydningsklub”.
Klubbens hjemsted; Færgevej 3b, Vesterlund, 6430 Nordborg

§ 2 Tilhørsforhold

Foreningen er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund og herigennem Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at arbejde med skydesporten som træning og konkurrence i tilslutning til Dansk Flugtskydnings Forbunds formål.
3.2 Sportsskydning til bevægeligt mål(flugtskydning) indgår som primært mål blandt foreningens aktiviteter

§ 4 Forpligtigelse

Klubben forpligtiger sig til at underrette politimesteren i Sønderborg om bestyrelsens sammensætning, samt hvem der har adgang til de lokaliteter hvor klubben opbevarer våben og patroner.
Da klubben er berettiget til at afgive våbenpåtegning, (SKV), er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbageholde påtegningen overfor et medlem. Det pålægger bestyrelsen at foretage skønnet om hvorvidt et medlem fortsat bør være berettiget til en meddelt tilladelse til våben.
For at få en SKV skal man være aktiv skytte i klubben (mindst 10 skydninger pr. år)
Våben eftersyn sker torsdage i marts måned.

§ 5 Medlemskab
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet mand eller kvinde fra 12 år, der interesserer sig for foreningens formål.
Indmeldelse i Als Flugtskydningsklub sker skriftligt på indmeldelsesblanket til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer, der foranlediger at kassereren får de nødvendige oplysninger.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Ved indmeldelse skal det nye medlem have udleveret foreningens vedtægter m.v.
Medlemmer betragtes som juniorer indtil det fyldte 18. år, og som seniorer fra det fyldte 65. år.

§ 6 Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes ved klubbens generalforsamling og følger kalenderåret.
Stk. 2 Kontingentet opkræves over PBS, og kan betales direkte i klubben.
Stk. 3 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent

§7 Udmeldelse

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent med mere end 3 måneder.

§8 Eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen prøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse om eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Meddelelse om eksklusion tilsendes forbundet.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, ordinære generalforsamlinger afholdes i januar kvartal.
Medlemmerne orienteres om tidspunkt for generalforsamlingen ved brev, med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret til et af bestyrelsesmedlemmerne mindst 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og afstemning afholdes ved simpelt flertal.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent,
Formandens beretning,
Regnskab / budget,
Indkomne forslag,
Kontingent,
Valg,
Eventuelt.

§ 10 Ekstraordinærgeneralforsamling

Ekstraordinærgeneralforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 2/3 dele af medlemmerne kræver dette ved deres underskrift.
Et krav om ekstraordinærgeneralforsamling skal være ledsaget af en skriftlig motivering.
Møder mindst 2/3 dele af forslagsstillerne ikke op på generalforsamlingen kan denne afvises.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen der vælges af og blandt medlemmerne varetager den daglige ledelse af klubben.
Bestyrelsen består af:
• 1 Formand
• 1 Næstformand
• 5 Bestyrelsesmedlemmer
• 2 Suppleant
• 1 Revisor
• 1 Revisor-suppleant
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand og 3 bestyrelsesmedlem vælges i lige år
Bestyrelsen ansætter en kasserer blandt medlemmerne af klubben. Kassereren har taleret, men ikke stemmeret. (Ansættelseshonoraret fastsættes af bestyrelsen.)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§12 Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen, eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

§ 13 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret og føres af kassereren. Kassereren fremlægger regnskabet i revideret stand på generalforsamlingen.

§ 14 Forsikringer

Klubben er forsikret på de vilkår som til en hver tid er gældende, for klubber der er medlem af Danskflugtskydningsforbund.

§ 15 Reglementet

Bestyrelsen udarbejder et sæt regler for benyttelse af skydebanen.

§ 16 Sæson

Sæsonen fastsættes på generalforsamlingen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres på generalforsamlinger når der opnås simpelt flertal derfor.

§ 18 Formue

Klubbens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut, bestyrelsen må etablere en driftskredit på op til 25.000 kr. når der kan opnås flertal derfor.

§ 19 Opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 dele af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum vedtage, at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtigelser er opfyldt tildeles ”Jægerens Naturfond”.

Godkendt på generalforsamling d 23. februar 2019